SLA (Service-level agreement)

SLA je dohoda o úrovni poskytovaných služieb. Služby sa týkajú najmä

  • pravidelnej kontroly zabezpečenia siete v rámci podniku a to 2x až 4x ročne kompetentnou osobou a/alebo technikom
  • kontrola úrovne využitia počítačového hadvéru, predchádzanie kolapsom a plánovanie upgrade siete a jej aktívnych komponentov podľa požiadaviek podniku
  • vzdialená správa a riešenie problémov s dostupnosťou ako aj konfigurácia a nastavenie na úrovni prístupových práv (user, subadmin, admin a superadmin), a to cez
   • VNC server
   • Team Viewer
   • Remote desktop

vrátane prípravy a konfigurácie klientskeho PC

 • kontrola aktuálnosti dokumentácie a licenčnej politiky v rámci podniku s upozornením na nedostatky pomáha vyhnúť sa znefunkčneniu softvérov a porušovaniu autorských práv
 • nastavenie, kontrola, správa, reportovanie stavu a dohľad nad monitoringom, ak ho podnik používa
 • písomný/mailový report aktuálneho stavu riešenia požiadaviek ako aj ďalších potrebných alebo vyžiadaných informácií

V rámci rozsahu ponúkaných služieb zabezpečujeme nasledovnú dostupnosť:

 • hotline poradenstvo v prac. dni od 9-17 hod v rámci pracovného bloku – 0948 777 860 (je potrebné nahlásiť „technickú požiadavku“)
 • v rámci dohody pri riešení jednotlivých problémov aj v rámci rozšíreného pracovného bloku do 23:59 v pracovné dni, resp. ak si to vyžaduje situácia aj nonstop (vždy na základe predchádzajúcej dohody)
 • bezplatné služby v rámci dohodnutého predplaného 10 hod balíka za jeden mesiac
 • odstránenie problému do 4 hodín od nahlásenia (platí pre problémy pri funkčnom internetovom pripojení, t.j. ak je možné riešenie realizovať aj vzdialeným prístupom)
 • odstránenie problému do 12 hodín, od nahlásenia (platí pre problém, ktorý si vyžaduje prítomnosť technika na mieste – v rámci Slovenska)

v prípade nedodržania vyššie uvedených lehôt z našej strany má objednávateľ zmluvne dohodnuté právo na náhradu škody, najviac však do výšky paušálnej mesačnej platby!

Paušálne zabezpečujeme dôležité informácie z oblasti platnej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na prevádzku podnikových sietí a správu dát, vrátane nárokov na ich zabezpečenie a GDPR.

Komunikujeme s tretími stranami v rozsahu prípravy vyjadrení na základe podnetov a to vrátane orgánov činných v trestnom konaní orgánmi poverenými dohľadom na správou, distribúciou a spracovaním počítačových dát.

Rovnako aj pri komunikácií s dodávateľmi za účelom hájenia záujmov podniku pri objednávkach, ktoré majú vplyv na stav a kvalitu podnikovej siete, ako aj skúmanie softvérových nárokov (programov) na samotný hardvér (konfigurácia počítača).

Prieskum využiteľnosti programového vybavenia a to najmä pri zvýšení nárokov na hardvér alebo softvér vrátane licenčnej politiky.

Ďalšie doplnkové služby

Poskytujeme aj služby nad rámec paušálnej platby, a to:

 • vyžiadanie si výjazdu technika mimo plánované stretnutie do 24 hod
 • inštalácia počítačových programov priamo v podniku
 • servisný zásah potrebný po nedodržaní odporúčaných opatrení z našej  strany
 • hotline alebo iný servis v rozsahu prevyšujúcom 10 hod mesačne (platí len po našom predchádzajúcom upozornení)
 • riešenie problémov mimo správy podnikovej siete, výpočtovej techniky a softvérového vybavenia (platí len ak na základe písomnej/mailovej objednávky)

Pošlite mi naozaj jednoduché riešenie

Meno

Telefón

Email

Otázka / Požiadavka